68 điểm di tích văn hóa ở An Giang

68 địa điểm du lịch văn hóa – di tích lịch sử nổi tiếng ở An Giang.

Đây cũng là những địa điểm được nhiều du khách ghé thăm khi đến An Giang.

Có thể bạn sẽ muốn đến:

Du lịch Núi Cấm An Giang

Bảng: DANH SÁCH DI TÍCH CẤP QUỐC GIA
STT TÊN DI TÍCH LỌAI HÌNH ĐỊA ĐIỂM QUYẾT ĐỊNH
1 Núi Sam Danh lam thắng cảnh Phường Núi Sam- thị xã Châu Đốc QĐ số 92/VH.QĐ
ngày 10/7/1980
2 Miếu Bà Chúa Xứ Kiến trúc nghệ thuật Phường Núi Sam QĐ số 92/VH.QĐ
– thị xã Châu Đốc ngày 10/7/1980
3 Lăng Thoại Ngọc Hầu Kiến trúc nghệ thuật Phường Núi Sam QĐ số 92/VH.QĐ
– thị xã Châu Đốc ngày 10/7/1980
4 Chùa Tây An Kiến trúc nghệ Phường Núi Sam QĐ số 92/VH.QĐ
thuật – thị xã Châu Đốc ngày 10/7/1980
5 Chùa Hang Di tích lịch sử Phường Núi Sam QĐ số 92/VH.QĐ
– thị xã Châu Đốc ngày 10/7/1980
6 Nhà mồ Ba Di tích căm Thị trấn Ba Chúc QĐ số 92/VH.QĐ
Chúc thù –  Huyện Tri Tôn ngày 10/7/1980
7 Chùa Tam Bửu Di tích căm thù Thị trấn Ba Chúc QĐ số 92/VH.QĐ
–  Huyện Tri Tôn ngày 10/7/1980
8 Chùa Phi Lai Di tích căm thù Thị trấn Ba Chúc QĐ số 92/VH.QĐ
–  Huyện Tri Tôn ngày 10/7/1980
9 Nhà lưu Niệm Thời Niên Thiếu Chủ Tịch Tôn Đức Lưu niệm danh nhân Xã Mỹ Hòa hưng QĐ số 114/VH.QĐ
Thắng – Thành Phố Long Xuyên ngày 30/8/1984
10 Đồi Tức Dụp Di tích cách Xã An Tức – QĐ số 666/VH.QĐ
mạng Huyện Tri Tôn ngày 1/4/1985
11 Chùa Xvayton Kiến trúc nghệ thuật Thị trấn Tri Tôn – Huyện Tri Tôn QĐ số 235/VH.QĐ
ngày 12/12/1986
12 Thánh Đường Hồi Giáo Mubarak Kiến trúc nghệ thuật Xã Phú Hiệp – Huyện Phú Tân QĐ số 235/VH.QĐ
ngày 12/12/1986
13 Chùa Bà Lê Lịch sử cách Xã Hội An – QĐ số 235/VH.QĐ
mạng Huyện Chợ Mới ngày 12/12/1986
14 Đền thờ Quản Cơ Trần Văn Thành Di tích lịch sử Xã Thạnh Mỹ Tây QĐ số 235/VH.QĐ
– Huyện Châu Phú ngày 12/12/1986
15 Chùa Giồng Thành Di tích lịch sử Xã Long Sơn – Huyện Phú Tân QĐ số 235/VH.QĐ
ngày 12/12/1986
16 Chùa Ông Bắc Kiến trúc nghệ thuật Phường Mỹ Long QĐ số 112/VH.QĐ
– Thành Phố Long Xuyên ngày 15/6/1987
17 Hai bia đá và tượng Phật 4 tay Kiến trúc nghệ thuật Thị trấn Óc Eo- Huyện Thoại Sơn QĐ số 28/VH.QĐ
ngày 18/1/1988
18 Đình Châu Phú Kiến trúc nghệ thuật Phường  Châu Phú – thị xã Châu Đốc QĐ số 1288/VH.QĐ ngày
16/11/1988
19 Cột Dây Thép Lịch sử cách Xã Long Điền A- QĐ số 34/VH.QĐ
mạng Huyện Chợ Mới ngày 9/1/1990
20 Bia Thoại Sơn Di tích lịch sử Thị trấn Núi Sập – Huyện Thoại Sơn QĐ số 993/VH.QĐ
ngày 18/9/1990
21 Chùa Hòa Thạnh Kiến trúc nghệ thuật Xã Nhơn Hưng – Huyện Tịnh Biên QĐ số 983/VH.QĐ
ngày 4/8/1992
22 Đình Mỹ Phước Kiến trúc nghệ thuật Phường mỹ Long QĐ số 2233/VH.QĐ ngày
– Thành Phố Long Xuyên 26/06/1995
23 Đình Đa Phước Kiến trúc nghệ thuật Xã Đa phước- Huyện An Phú QĐ số 05/1999/QĐ.BVH
TT ngày 12/2/1999
24 Căn cứ cách mạng Ô Tà Sóc Lịch sử cách mạng Xã Lương Tri – Huyện Tri Tôn QĐ số 52/2001/QĐ.BVH
TT ngày 28/12/2001
25 Nam Linh Sơn Tự Di tích khảo cổ Thị trấn Óc Eo- Huyện Thoại Sơn QĐ số 39/2002/QĐ.BVH
TT ngày 30/12/2002
26 Gò Cây Thị Di tích khảo cổ Thị trấn Óc Eo- Huyện Thoại Sơn QĐ số 39/2002/QĐ.BVH
TT ngày 30/12/2002
Bảng:  DANH SÁCH DI TÍCH CẤP TỈNH
STT TÊN DI TÍCH LỌAI HÌNH ĐỊA ĐIỂM QUYẾT ĐỊNH
1 Chùa Phước Di tich lịch sử Thới Sơn- Huyện Tịnh Biên QĐ số 1910/1999/QĐ-UB
Điền ngày 26/08/1999
2 Chùa Thới Sơn Di tich lịch sử Thới Sơn- Huyện Tịnh Biên QĐ số 1910/1999/QĐ-UB
ngày 26/08/1999
3 Đình thần Thới Sơn Di tich lịch sử Thới Sơn- Huyện Tịnh Biên QĐ số 1910/1999/QĐ-UB
ngày 26/08/1999
4 Đình Châu Phong Di tich lịch sử và Di tích kiến trúc nghệ thuật Châu Phong- Huyện Tân Châu QĐ số 282/QĐ-UB
ngày 18/02/2000
5 Đình Bình Đức Di tích kiến trúc nghệ thuật Mỹ Bình-Thành Phố Long Xuyên QĐ số 283/QĐ-UB
ngày 18/02/2000
6 Đình Chợ Thủ Di tích kiến Long Điền A- QĐ số 282/QĐ-UB
trúc nghệ thuật Huyện Chợ Mới ngày 18/02/2000
7 Đình Bình Thủy Di tích kiến trúc nghệ thuật Bình Thủy- Huyện Châu Phú QĐ số 285/QĐ-UB
ngày 18/02/2000
8 Đình Bình Long Di tích kiến Thị trấn Cái dầu- QĐ số 286/QĐ-UB
trúc nghệ thuật Huyện Châu Phú ngày 18/02/2000
9 Đình Mỹ Thới Di tích kiến trúc nghệ thuật Mỹ Thới-Thành Phố Long Xuyên QĐ số 287/QĐ-UB
ngày 18/02/2000
10 Đình Phước Hưng Di tich lịch sử Phước Hưng- Huyện An Phú QĐ số 288/QĐ-UB
ngày 18/02/2000
11 Chùa Phước Di tich lịch sử Mỹ Thới-Thành QĐ số 289/QĐ-UB
Thạnh Phố Long Xuyên ngày 18/02/2000
12 Chùa Long Khánh Di tich lịch sử Khánh Hòa- Huyện Châu Phú QĐ số 290/QĐ-UB
ngày 18/02/2000
13 Đình Mỹ Đức Di tich lịch sử và Di tích kiến trúc nghệ thuật Mỹ Đức- Huyện Châu Phú QĐ số 291/QĐ-UB
ngày 18/02/2000
14 Đình Bình Mỹ Di tích kiến Bình Mỹ- Huyện QĐ số 270/QĐ-UB
trúc nghệ thuật Châu Phú ngày 02/03/2001
15 Cốc Đạo Cậy Di tich lịch sử Đào Hữu Cảnh- Huyện Châu Phú QĐ số 271/2001/QĐ-UB
ngày 02/03/2001
16 Đình Long Kiến Di tich lịch sử Long Kiến- Huyện Chợ Mới QĐ số 272/2001/QĐ-UB
ngày 02/03/2001
17 Chùa Bửu Sơn Di tich lịch sử Vĩnh Xương- Huyện Tân Châu QĐ số 1470/QĐ-
Kỳ Hương (Chùa Ông Bảy) UB ngày 05/09/2001
18 Giồng Trà Dên Di tich lịch sử Tân An- Huyện Tân Châu QĐ số 1471/QĐ-
UB ngày 05/09/2001
19 Núi Nổi – Phù Sơn Tự Di tich lịch sử và thắng cảnh Tân An- Huyện Tân Châu QĐ số 1472/QĐ-
UB ngày 05/09/2001
20 Phủ Thờ Nguyễn Tộc  (Dinh BaQuan Thượng Đẳng) Di tich lịch sử Bình Phước QĐ số 1473/QĐ-
Xuân- Huyện Chợ Mới UB ngày 05/09/2001
21 Đình Vĩnh Tế kiến trúc nghệ thuật Núi Sam-Châu QĐ số 1249/QĐ-
Đốc CT.UB ngày 21/05/2002
22 Đình Vĩnh Ngươn Di tich lịch sử- Vĩnh Ngươn- Châu Đốc QĐ số 1250/QĐ-
kiến trúc nghệ thuật CT.UB ngày 21/05/200
23 Tháp An Lợi Di tích kiến trúc khảo cổ Châu Lăng- Huyện Tri Tôn QĐ số 1251/QĐ-
CT.UB ngày 21/05/2002
24 Đình Bình Phú Di tich lịch sử Bình Hòa- Huyện Châu Thành QĐ số 1252/QĐ-
CT.UB ngày 21/05/2002
25 Địa Điểm Thành Lập Đội Biệt Động Long Xuyên Di tich lịch sử Mỹ Khánh-Thành Phố Long Xuyên QĐ số 1453/QĐ-
CT.UB ngày 13/06//2002
26 Chùa Đông Thạnh Di tich lịch sử và kiến trúc nghệ thuật Mỹ Phước-Thành Phố Long Xuyên QĐ số 2335/2002/QĐ-UB
ngày 01/10/2002
27 Đình Tân An Di tich lịch sử Vĩnh Hòa – Huyện Tân Châu QĐ số 2 650/QĐ-
UB ngày 07/11/2002
28 Đình Thần Mỹ Hòa Hưng Di tich lịch sử Mỹ Hòa Hưng- Thành Phố Long Xuyên QĐ số 912/QĐ-
CT.UB ngày 30/05/2003
29 Hố Thờ Di tích khảo cổ Châu Lăng- Huyện Tri Tôn QĐ số 2037/QĐ-
CT.UB ngày 16/10/2003
30 Đình Vĩnh Hòa Di tich lịch sử Vĩnh Hòa- Huyện Tân Châu QĐ số 2417/QĐ-
CT.UB ngày 26/11/2003
31 Dinh Chưởng Binh Lễ Thành Di tich lịch sử Kiến An- Huyện Chợ Mới QĐ số 2419/QĐ-
Hầu Nguyễn Hữu Cảnh CT.UB ngày 26/11/2003
32 Chùa Tân An Di tich lịch sử Bình Hòa- Huyện Châu Thành QĐ số 2419/QĐ-
CT.UB ngày 26/11/2003
33 Đình Thần Tấn Mỹ Di tich lịch sử và kiến trúc nghệ thuật Tấn Mỹ- Huyện Chợ Mới QĐ số 2420/QĐ-
CT.UB ngày 26/11/2003
34 Hầm bí mật Văn Di tich lịch sử Nhơn Hưng- QĐ số 2421/QĐ-
Phòng Huyện Ủy Huyện Tịnh Biên Huyện Tịnh Biên CT.UB ngày 26/11/2003
35 Miếu Hội Di tich lịch sử Long An – Huyện Tân Châu QĐ số 2422/QĐ-
CT.UB ngày 26/11/2003
36 Đình Thần Long Phú Di tich lịch sử và Di tích kiến trúc nghệ thuật Thị Trấn Tân Châu QĐ số 1566/QĐ-
CT.UB ngày 13/08/2004
37 Đình Phú Nhuận Di tích kiến trúc nghệ thuật Vĩnh Thàn – Huyện Châu QĐ số 1567/QĐ-
Thành CT.UB ngày 13/08/2004
38 Đình Vĩnh Phú Di tích kiến trúc nghệ thuật Vĩnh Phú- Huyện Thoại Sơn QĐ số 1568/QĐ-
CT.UB ngày 13/08/2004
39 Đình Vĩnh Hội Di tích kiến trúc nghệ thuật Vĩnh Hội Đông- Huyện An Phú QĐ số 101/QĐ-
Đông CT.UB ngày 17/01/2005
40 Đình Bình Thạnh Đông Di tích kiến trúc nghệ thuật Bình Thạnh QĐ số 102/QĐ-
Đông- Huyện Phú Tân CT.UB ngày 17/01/2005
41 Đình Vĩnh Thành Di tích kiến trúc nghệ thuật VĩnhTrường- Huyện An Phú QĐ số 3258/QĐ-
CT.UB ngày 05/12/2005
42 Đình Vĩnh Trường Di tích kiến trúc nghệ thuật Vĩnh Trường- Huyện An Phú QĐ số 3259/QĐ-
CT.UB ngày 05/12/2005

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *